skip to Main Content

โครงการ อาคารเรียน สปช 102/26 3 ห้องเรียน

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณธวัชก่อสร้าง

Spread the love
Back To Top