skip to Main Content

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Fire Alarm

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System)

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ติดตั้งเพื่อใช้ในการตรวจจับควันและความร้อนที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ โดยที่สัญญาณแจ้งเตือนจะระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แผงควบคุม และแสดงข้อความเพื่อตอบสนองสัญญาณเตือนนั้นๆ และ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเหมาะสมสูงสุด อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ตรวจจับ ควรจะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันทั้งระบบ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 • ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) – FPC-500
 • อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) – FCP-O320
 • อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน(Heat Detector) – FCH-T320
 • อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual Station) – FMC-300RW-GSRRD
 • อุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Signaling Devices) – AW-CBL2166-6
 • อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบ

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ อุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในระบบ ต้องได้รับรองตามมาตรฐาน Vds หรือ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากยุโรป (EN54)  หรือ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Underwriters Laboratories (UL) สายสัญญาณและอุปกรณ์การเดินสาย พร้อมทั้งวิธีการติดตั้งต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

การทำงานของระบบ ให้เป็นดังนี้ เมื่อมีการแจ้งเหตุโดย Manual Station หรือการตรวจจับสัญญาณจาก Detectors ที่ชั้นใดหรือโซนใดๆ ระบบจะแจ้งสัญญาณไปที่แผงควบคุมพร้อมส่งเสียงสัญญาณเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและกดสวิตช์ Acknowledge ภายในระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ (30-120วินาที ซึ่งสามารถตั้งค่าเวลาได้) เพื่อทำการหน่วงเวลาการแจ้งเตือนเพิ่มเติม (1-8 นาที ซึ่งสามารถตั้งค่าเวลาได้) สำหรับตรวจสอบสถานที่ ที่มีการตรวจจับสัญญาณจาก Detectors ที่ชั้นใดหรือโซนใดๆ ซึ่งเสียงสัญญาณที่แผงควบคุมจะเงียบแต่หลอดไฟ จะยังคงติดสว่างอยู่จนกว่าระบบจะกลับสู่เหตุการณ์ปกติ แต่ถ้าไม่มีผู้ใดกดสวิตช์ Acknowledge ภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ ให้ระบบส่งสัญญาณเสียงเตือนทั่วอาคาร (General Alarm)และการส่งสัญญาณเสียงเตือนทั่วอาคารนี้สามารถกระทำได้โดยตรง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบสถานที่แล้ว โดย การสั่งงานที่แผงควบคุมโดยกดปุ่ม Evacที่แผงควบคุม ซึ่งเหตุการณ์และข้อมูลต่างๆ จะทำการบันทึกเข้ายังหน่วยความจำของระบบ

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบธรรมดา (Conventional Smoke Detectors) เป็นชนิด Photoelectric การตรวจจับควัน เป็นเป็นการตรวจจับแบบ ลำแสง Scattered-Light Methodมีดวงไฟ LED แสดงการทำงานในตัวที่สามารถมองเห็นได้ 360 องศา ครอบคลุมพื้นที่ตรวจจับได้ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร สามารถติดตั้งสูงจากพื้นได้ถึง 16 เมตร มีฐาน (Base) สำหรับถอดหัวอุปกรณ์ออก เพื่อทำความสะอาดได้

อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลำแสง (Beam Projector Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลำแสง (Infrared) ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ มี LED แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์บนอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ และ สามารถเชื่อมต่อแผงควบคุม (Remote indicator plate) เพื่อแสดงสถานะการทำงานของตัวอุปกรณ์ (LED) และใช้ทดสอบแรงดันไฟฟ้า ระยะห่างในการติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณต้องไม่น้อยกว่า 100 เมตร สามารถปรับระดับค่า Sensitivity ได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับหรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบธรรมดา (Conventional Heat Detector) เป็นชนิดผสม(Rate of Rise and Fixed Temperature) แบบตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินกำหนด (Rate of Rised Temperature) และอุณหภูมิเมื่อสูงไม่น้อยกว่า 54 องศาเซลเซียส มีดวงไฟ LED แสดงการทำงานในตัวที่สามารถมองเห็นได้ 360 องศาและครอบคลุมพื้นที่ตรวจจับได้ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร สามารถติดตั้งสูงจากพื้นได้ถึง 6 เมตร มีฐาน (Base) สำหรับถอดหัวอุปกรณ์ออก เพื่อทำความสะอาดได้

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual Station)

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือแบบธรรมดา (Manual Call Station) เป็นชนิดใช้งานด้วยการกดเลื่อนลง 1 จังหวะ เพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยบุคคล มีป้ายเป็นอักษรแสดงเตือนเมื่อทำการกดเลื่อนลง เพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้หรือ ชนิดดึงคันโยกเพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยบุคคล มีการ RESET อุปกรณ์ด้วยการเปิดฝาตัวอุปกรณ์ (ด้วยกุญแจหรืออุปกรณ์อื่นๆ) และเลื่อนสวิทช์ภายในให้เป็น NORMAL และปิดฝาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

อุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Signaling Devices)

อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง(Audible Alarm Device) เป็นกระดิ่งทำด้วยโลหะหล่อ ทาสีแดง แบบติดผนังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าตรง 24 โวลท์ สามารถให้เสียงดังไม่น้อยกว่า 90 เดซิเบล

อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง ( Horn and Strobe appliance) สำหรับใช้ภายในอาคารวัสดุทำจากพลาสติกขึ้นรูปพร้อมไฟซีนอนและเลนส์ Lexan สัญญาณเสียงเตือนอัคคีภัยสามารถปรับตั้งการทำงานเป็นแบบ ต่อเนื่องคงที่(Continuous) (1flash/second minimum) หรือแบบ (Code3 temporal pattern) ได้

ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

 • ใช้งานในระบบ Conventional Zone ได้ 2, 4 หรือ 8โซน
 • สามารถใช้งานได้ขณะไฟฟ้าดับไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และมีกำลังพอใช้ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาที
 • ระบบสามารถเชื่อมต่อกับ Graphic Annunciator
 • กรณีหากเกิดสายสัญญาณขาด หรือลัดวงจร แผงวงจรภายในชำรุด สามารถแจ้งเตือนเหตุเสีย Trouble ไปยังแผงควบคุมพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือน
 • มีไฟแสดงสถานะว่าระบบเกิด Alarm LED สีแดง
 • สามารถหน่วงเวลาสัญญาณเตือนได้ 3 ช่วงเวลาคือ 30,60,120 วินาที
 • ตั้งระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ 3 ระดับสำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไปและระดับหัวหน้าควบคุมศูนย์
 • โปรแกรมใช้งานง่ายและสะดวกในการตรวจสอบ

Brochure

Past Performance

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับเหมา
1 อาคารร่วมบุญเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเก่าคอนสตรัคชั่น
2 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชาวิศวกรรม999
3 โรงพยาบาลรัตนวาปี จ.หนองคาย บมจ. เอพี กรุ๊ป ดีเวล็อปเมนต์
4 เอพีบูเลอวาร์ด คอนโด จ.ขอนแก่น บริษัท รินรัตน์ จำกัด
5 หอพักชบา chaba residence จ.ขอนแก่น บริษัท รินรัตน์ จำกัด
6 โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพฯ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
7 อาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์ จ.กาฬสินธุ์ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
8 อาคารดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ จ.กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง
9 อาคารที่ทำการ สถานีตำรวจเวฬุวัน จ.ขอนแก่น บริศัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
10 อาคารที่ทำการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
11 อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
12 อาคารประชุมสัมนาภูพานคำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
13 อาคารนิทรรศการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
14 อาคารคลับเฮ้าส์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
15 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ศาลจังหวัดพิมาย จ.นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิว คอนสตรัค แอนด์แมเนจเมนท์
16 อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นประกายทีม
17 อาคารศูนย์การแพทย์ไทย โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาภัณฑ์
18 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนัทฟาร์ม
19 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ
20 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12ครอบครัว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี จ.ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาภัณฑ์
21 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลนาคู จ.กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนีย์การโยธา
22 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3ซ.คอนสตรัตชั่น
23 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3ซ.คอนสตรัตชั่น
24 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ
25 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ
26 อาคารพักพยาบาล24ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนีย์การโยธา
27 อาคารพักพยาบาล24 ห้อง12ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สณัฐพงศ์
28 อาคารพักพยาบาล24 ห้อง12ครอบครัว โรงพยาบาลโพธิ์ตาก จ.หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลภัทรการโยธา
29 อาคารที่ทำการ ศาลแขวงขอนแก่น จ.ขอนแก่น บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
30 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สณัฐพงศ์
31 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น บริษัท รินทร์รัตน์ จำกัด
32 SAVVI CONDO กรุงเทพฯ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
33 ISPACE CONDO บางแสน จ.ชลบุรี บริษัท รินทร์รัตน์ จำกัด
34 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
35 อาคารพักพยาบาล24ห้อง 12ครอบครัว รพ.แม่ระมาด จ.ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติพัฒนรุ่ง
36 อาคารพักพยาบาล24ห้อง 12ครอบครัว รพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สณัฐพงศ์
37 อาคารคลังพัสดุโรงพยาบาลท่าปลา จ.อุตรดิตด์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3ซ.คอนสตรัคชั่น
38 อาคารรซักฟอก รพ.โนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์รุ่งวิจิตรกุล จำกัด
39 อาคารพักพยาบาล24ห้อง 12ครอบครัว รพ.ศรีเมืองใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนัทฟาร์ม
40 อาคารโรงซักฟอก โรงพยาบาลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี บริษัท พรเสก จำกัด
41 อาคารที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัท ช.ศิลป์สถาปัตย์ (2525) จำกัด
42 อาคารโรงครัว โรงอาคาร โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บริษัท ช.ศิลป์สถาปัตย์ (2525) จำกัด
43 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริษัท ช.ศิลป์สถาปัตย์ (2525) จำกัด
44 อาคารพักพยาบาล 24ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนีย์การโยธา
45 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12ครอบครัว โรงพยาบาลหนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา
46 โครงการ อาคารคลินิคกระตุ้นการพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาภัณฑ์
47 อาคาร3ชั้น ที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ บริษัท อึ้งพิสานไช จำกัด
48 โรงพยาบาลค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
49 โรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
50 ศูนย์อนามัยที่5 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
51 สำนักงานแขวงทางหลวงราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
52 โรงเรียนอัสสัมชัน ซอยเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
53 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
54 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม (บายาสิตา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
55 โรงพยาบาลป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
56 อาคารแฟลต ทอ.ฟป.3เขต1 ท่าดินแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอฬารเรืองกิจ
57 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาเพชรเกษม81 จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
58 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาซอยบุญคุ้ม จังหวัดปทุมธานี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
59 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขานิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
60 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
61 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
62 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
63 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
64 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
65 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาชุมชนมโนรมณ์ จังหวัดชลบุรี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
66 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาถนนปลวกแดง-แอลจี จังหวัดระยอง บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
67 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาถนนคชเสีนีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
68 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาตะพานหิน จังหวัดพิจิตร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
69 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาสี่แยกกระชงค์ จังหวัดสุโขทัย บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
70 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขากาดน้ำทอง จังหวัดแพร่ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
71 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาตลาดเจริญ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
72 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขากุดยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
73 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขานครพนม2 จังหวัดนครพนม บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
74 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาบิ๊กซียโสธร จังหวัดยโสธร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
75 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาม.ราชภัฏ จังหวัดลย บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
76 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
77 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
78 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาสีดา จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
79 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
80 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาแยกปลาลัง จังหวัดกระบี่ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
81 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาขนอม2 จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
82 สำนักงานเขตสาขา เงินไชโย สาขาถนนบายพาส จังหวัดนราธิวาส บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
83 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
84 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาถนนราษฎร์รวมใจ จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
85 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาน้ำโท้ง จังหวัดลำปาง บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
86 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขารัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
87 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
88 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาคลองหวะ จังหวัดสงขลา บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
89 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
90 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาพระยาสุเรนทร์ คลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
91 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาท่าข้าม บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
92 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
93 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาหนองคาย2 จังหวัดหนองคาย บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
94 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาบ้านค้อ จังหวัดมหาสารคาม บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
95 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
96 SCB Project Tanjai Chaiyo สาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม บริษัท ดับเบิ้ลอาร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

FCH-T320

Heat detector, rate-of-rise

FCP-O320

Smoke detector optical

MS 400 B

Detector base with Bosch

FMC-300RW-GSRRD

Manual call point reset surface-mnt, red

FPC-500-4

Conventional fire panel, 4 – zone

FPC-500-8

Conventional fire panel, 8 – zone

FPC-500-OCEXT

Open collector extension module

Spread the love
Back To Top