Skip to content

ทำความรู้จักป้ายหนีไฟ ข้อมูลการติดตั้งจากเรา

ทำความรู้จักป้ายหนีไฟ ข้อมูลการติดตั้งจากเรา..

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE STANDARD) ป้ายทางออกและไฟฉุกเฉินช่วยในการอพยพอย่างปลอดภัยจากอาคารที่ซับซ้อนเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติทำให้อาคารที่ไม่มีไฟฟ้าในขณะนั้นสามารถมีแสงสว่างและนำผู้ที่อยู่ภายในอาคารออกมาสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย

ป้ายทางออกฉุกเฉิน  คืออะไร ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sign) หมายถึง ป้ายที่ใช้แสดงทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีภัย เพื่อให้สามารถนำผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ออกมาสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย

ทำไมต้องติดตั้งป้ายทางหนีไฟ

การติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงทางออกจากภายในอาคารไปยังทางออกสุดท้ายของอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในสามารถออกไปสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย และนอกจากเพื่อความปลอดภัยแล้วการติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน ยังเป็นข้อกำหนดของกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ข้อกำหนดรูปแบบป้ายทางออกทางหนีภัย มาตรฐาน มยผ. และ วสท. กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) ตามมาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ มยผ. 8301 เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้กำหนด มาตรฐาน การออกแบบทางหนีภัย เพื่อความปลอดภัยสำหรับอาคารต่าง ๆไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงกำหนดขนาดป้ายทางออกทางหนีภัยและขนาดรูปแบบป้าย ตัวอักษร (Font) โตไม่น้องกว่า 15 ซม.

ตัวอย่างมาตรฐานป้ายทางออกฉุกเฉิน

ขอบป้าย (ถ้ามี)

ขอบป้ายต้องเป็นสีขาวโปร่งแสง ที่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เป็นขอบต่อเนื่องทั้ง 4 ด้านของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
  • เป็นขอบบนและขอบล่างของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
  • เป็นขอบซ้ายและขอบขวาของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

มีขนาดพื้นที่รวมไม่เกินร้อยละ 20 ของขนาดโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินที่ไม่รวมพื้นที่ของขอบป้ายมาตรฐาน สี ป้ายหนีไฟสัญลักษณ์ลูกศร และประตูขององค์ประกอบภาพต้องเป็นสีขาว ฉากหลังขององค์ประกอบภาพและพื้นที่เพิ่มเติมต้องเป็นสีเขียว

ขนาดขององค์ประกอบภาพ องค์ประกอบภาพที่ปรากฎบนโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินใดๆ ต้องมีขนาด 10 เซนติเมตร 15 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร หรือใหญ่กว่า และต้องมีขนาดเป็นสัดส่วนโดยตรงที่สมนัยกับองค์ประกอบภาพ

Spread the love
Back To Top