skip to Main Content

ทางหนีไฟข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

รู้ไว้ไม่เสียหาย!

🚨ทางหนีไฟสำหรับอาคารที่สูงไม่เกิน 23 เมตร
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่ชื่อว่ากฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) กำหนดไว้ว่าอาคารที่สูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร รวมถึงคอนโด Low-Rise ได้แก่ อาคารที่สูง 3 ชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่ 3 ที่มีพื้นที่ดาดฟ้าเกิน 16 ตารางเมตร ต้องมีบันไดหนีไฟอย่างน้อย 1 แห่ง นอกเหนือจากบันไดหลักของอาคาร
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้อาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้ ที่มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงเกิน 1 ชั้น ต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อย 1 ทางด้วย นอกเหนือจากบันไดปกติ อาคารที่กำหนด ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน และสถานีขนส่งมวลชน รวมทั้งอาคารสาธารณะที่มีชั้นใต้ดินตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป และอาคารใดก็ตามที่มีชั้นใต้ดินตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป
…ลักษณะของทางหนีไฟตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
🪜บันไดหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและเป็นวัสดุถาวร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 150 เซนติเมตร ลูกตั้งบันไดสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ชานพักกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได มีราวบันไดสูง 90 เซนติเมตร และห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน
พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
กรณีที่ใช้ทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 12
🪜บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีผนังทึบที่สร้างด้วยวัสดุทนไฟและถาวรกั้นโดยรอบ เว้นส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ แต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร และต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ
🏢อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่บันไดหนีไฟภายในอาคารที่ไม่สามารถเปิดช่องระบายอากาศได้ ต้องมีระบบอัดลมภายในช่องบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลมาตร และทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และตำแหน่งบันไดหนีไฟต้องออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก
🏘ตึกแถวหรือบ้านแถวที่ไม่เกิน 4 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตรจากระดับถนน บันไดหนีไฟจะอยู่ในแนวดิ่งก็ได้แต่ต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น มีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ระยะห่างของขั้นบันไดแต่ละขั้นไม่มากกว่า 40 เซนติเมตร บันไดขั้นสุดท้ายอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินได้ไม่เกิน 3.50 เมตร สามารถติดตั้งบันไดในส่วนที่ว่างด้านหลังอาคารได้
ตำแหน่งบันไดหนีไฟ ที่ไม่ใช่สำหรับตึกแถวหรือบ้านแถว บันไดหนีไฟต้องอยู่ห่างจากประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตันไม่เกิน 10 เมตร ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟตามทางเดินต้องไม่เกิน 60 เมตร
ต้องมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดสู่พื้นดินถ้าเป็นบันไดหนีไฟภายในอาคาร และมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดถึงพื้นชั้น 2 ถ้าเป็นบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
🚪ประตูบันไดหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต้องเป็นบานเปิดแบบผลักเข้าสู่บันได ส่วนชั้นดาดฟ้า ชั้นล่าง และชั้นที่ออกสู่ภายนอกอาคารให้เปิดออกจากห้องบันไดหนีไฟ และมีอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องไม่มีธรณีประตู
ต้องมีป้ายทางหนีไฟ เป็นป้ายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟ มีการส่องสว่างด้วยไฟสำรองฉุกเฉินสำหรับบอกทางออกสู่บันไดหนีไฟ ติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือชั้นที่มีทางหนีไฟได้อย่างต่อเนื่อง โดยป้ายทางหนีไฟดังกล่าวต้องแสดงข้อความทางหนีไฟเป็นอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่างและแสดงว่าเป็นทางหนีไฟให้ชัดเจน
Spread the love
Back To Top