skip to Main Content

ติดกล้องวงจรปิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA หรือไม่ ?

ติดกล้องวงจรปิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA หรือไม่ ?
ประเด็นที่ใครหลาย ๆ คนสงสัย เกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) คือคำถามเกี่ยวกับการติดตั้งและบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน สถานที่ราชการ หรือ สถานที่สาธารณะ
การติดกล้องวงจรปิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่
แน่นอนว่าคำถามแรกเกี่ยวกับการติดกล้องวงจรปิดเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ก็คือการติดกล้องวงจรปิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ ซึ่งคำตอบก็คือ ใช่ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะในรูปแบบภาพถ่าย หรือวิดีโอนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากภาพถ่ายนั้นสามารถใช้ระบุตัวตนบุคคลได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนนั่นเอง เพราะเหตุนี้ การติดตั้งและบันทึกภาพวงจรปิดจึงเกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA ด้วย
การใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดแบบใดที่ต้องมีการจัดการให้เป็นไปตาม PDPA
แม้ว่าเราจะกล่าวไว้ข้างต้นว่า การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นโดยทั่วไปแล้วถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ในทุกกรณีที่การติดตั้งวงจรปิดจะผิดกฎหมาย PDPA เพราะการติดตั้งกล้องวงจรปิดในกรณีที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้นั้น จะอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากภาพที่บันทึกไว้ โดยสามารถแบ่งการใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดได้เป็น 2 กรณีดังนี้
การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัว
หากมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อกิจกรรมครอบครัว เช่น การติดไว้ในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของคนในบ้าน และทรัพย์สิน จะได้รับข้อยกเว้นตามที่มาตรา 4(1) บัญญัติว่าพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น ใครที่ติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะผิดข้อกฎหมาย PDPA และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด
การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท หรือองค์กร
กรณีที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อประโยชน์ของร้านค้า บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ จะไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 4(1) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จึงต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม การนำข้อมูลไปใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย PDPA กำหนด
สามารถติดกล้องวงจรปิดในบ้านตัวเองได้หรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ก่อนหรือหลังบังคับใช้กฎหมาย PDPA ก็ตาม สามารถติดกล้องวงจรปิดในบ้านได้เลยโดยไม่ผิดกฎหมาย PDPA และสามารถทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการจัดการใด ๆ เพราะการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านและที่อยู่อาศัย เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน ถือเป็นการติดกล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามมาตรา 4(1) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง
จัดการกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่บันทึกให้เป็นไปตามข้อบังคับของ PDPA ได้อย่างไร
สำหรับร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการปิดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ ก็สามารถจัดการกับกล้องวงจรปิดของคุณให้เป็นไปตามข้อบังคับของ PDPA ได้ไม่ยากเลย โดยมี 2 สิ่งที่คุณจะต้องทำ ซึ่งได้แก่
การแจ้งให้บุคคลที่จะเข้ามาในสถานที่ของคุณได้ทราบอย่างชัดเจนว่าบริเวณต่าง ๆ มีการติดตั้งและทำงานของกล้องวงจรปิด
จัดทำและประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV Policy ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ การบันทึก และการใช้ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด ตามรายละเอียดที่ PDPA กำหนดไว้
หากมีการแจ้งให้ทราบถึงการติดตั้งและบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และมีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้แล้ว ไม่ว่าจะประกาศด้วยแผ่นป้ายบนเว็บไซต์ หรือ QR Code หรือช่องทางใดก็ตาม และไม่ได้นำข้อมูลจากกล้องวงจรปิดไปใช้โดยละเมิดสิทธิของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ คุณก็สามารถบันทึกภาพผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมอีก เพราะถือว่าคุณสามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้ตามฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง
หากไม่แจ้งให้ทราบว่าสถานที่นั้น ๆ มีการติดตั้งและบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จะมีโทษหรือไม่ อย่างไร
หากคุณทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ได้ทราบ ถือว่าผิดและมีโทษทางปกครองใด โดยหากผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของเราพบว่า เราไม่มีประกาศการติดตั้งกล้องวงจรปิด และไม่ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเอาไว้ ก็สามารถยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยจะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
จะเห็นได้ว่าการติดกล้องวงจรปิดนั้น เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหลากหลายแง่มุม อีกทั้งยังมีรายละเอียดข้อปฏิบัติมากมายที่ต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการจัดทำ CCTV Policy ที่จำเป็นสำหรับการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท หรือองค์กร
ที่มา : PDPA Pro
Spread the love
Back To Top